Amasya Haber Merkeziniz - 05.com.tr
HV
01 TEMMUZ Cuma 03:03

Prof.Dr. Faik Sarıalioğlu Köşe Yazarımız

Prof.Dr. Faik Sarıalioğlu sitemizde köşe yazarı olarak Kanseri Tanıyalım adlı 61 bölümden oluşan bilgiler yayımlayacaktır. Sitemize vermiş olduğu değerli bilğilerden dolayı kendisine Teşekkur ediyoruz.

YAŞAM
Giriş Tarihi : 18-02-2022 16:17   Güncelleme : 18-02-2022 16:17
Prof.Dr. Faik Sarıalioğlu Köşe Yazarımız

Prof.Dr. Faik Sarıalioğlu sitemizde köşe yazarı olarak Kanseri Tanıyalım adlı 61 bölümden oluşan bilgiler yayımlayacaktır. Sitemize vermiş olduğu değerli bilğilerden dolayı kendisine Teşekkur ediyoruz.

Prof.Dr. Faik Sarıalioğlu kimdir: Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu Ankara Başkent Hastahanesi Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Bilim Dalı bölüm doktoru.

1952 yılında Trabzon-Of'ta doğdu. Ġlköğrenimini Of-Araköy ilkokulu, orta

öğrenimini Trabzon Karma Orta Okulu ve Trabzon Lisesi'nde tamamladı.

1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Dr.

Faik Sarıalioğlu 1976-1980 yılları arasında Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Uzmanlığını eğitimini tamamladı.

1981-1982 arasında Karamürsel Merkez Eğitim Komutanlığında askerlik

görevimi tamamlayarak 22 Eylül 1982 tarihinde Hacettepe Pediatrik

Onkoloji Ünitesi'nde uzman kadrosuna atandı ve 1984 yılına kadar uzman

olarak çalıĢtı.

1984 yılında çocuk onkolojisi yan dal uzmanlık çalıĢmalarını Ocak 1987

tarihinde tamamlayarak Türkiye'de üst uzmanlık yasasının çıkıĢından sonra

asistanlık, tez ve sınav gibi normal prosedürle pediatrik onkoloji uzmanlık

belgesini alan ilk kiĢi oldu. Aynı yıl yardımcı doçentliğe atandı, doçent

oldu. 1988 tarihinde aynı Fakülte'de doçentlik kadrosuna, 1993 yılında

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde profesörlük kadrosuna

atandı.

Akademik ve İdari Görevler

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde Kanser Eğitimi ve Sosyal

ĠliĢkiler Bilim Dalı BaĢkanlığı (1990-1993), Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu

Üyeliği (1990-1993), Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (1990-1993),

Tıp Fakültesi BaĢkoordinatör Yardımcılığı (1991-1993), Dokuz Eylül

Üniversitesi'nde Onkoloji Enstitüsü Kurucu Müdürlüğü (1993-1996), Klinik

Onkoloji Anabilim Dalı BaĢkanlığı (1994-1997), Pediatrik Onkoloji Bilim

Dalı BaĢkanlığı (1994-1997; 1999 -2005), Tıp Fakültesi Dönem-III

Koordinatörlüğü (1995-1996), Fakülte Kurulu Üyeliği (1999-2002),

BaĢkent Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi Dekanlığı ve bağlı görevler (2005 -

...), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı BaĢkanlığı (2005 - .. ),

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı BaĢkanlığı Vekilliği (2006 - .. ), Çocuk

Onkolojisi Bilim Dalı BaĢkanlığı (2005 - ... ), Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yönetim Kurulu Üyeliği (2005 - .. ), Sağlık KuruluĢları Üst Yönetim Kurulu

Üyeliği (2006 - ... ), Kanal-B Kaliteli YaĢam Programı Koordinatörlüğü

(2005 - .. )

Üyelikler, Sosyal Çalışmalar

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu, Bilim ve Teknolojiyi GeliĢtirme Derneği,

GünıĢığı-Çocuk Onkoloj Hastaları Aileleri Derneği, Ege Karadenizliler Vakfı,

Nefroloji Dernek'lerinin kurucu, TTB, Türk Kanser AraĢtırma ve SavaĢ

Vakfı, Türk Kanser AraĢtırma ve SavaĢ Kurumu gibi kuruluĢların asil

üyesiyim. Uluslar arası Pediatrik Onkoloji Derneği (SIOP), Avrupa Kanser

Eğitimi Derneği (EACE) ve Avrupa Bilim Editörleri (EASE) üyesi oldu.

Türk Kanser AraĢtırma ve SavaĢ Kurumu Genel Sekreterliği (1990-1993),

Türk Kanser AraĢtırma ve SavaĢ Vakfı Genel Sekreterliği (1999 - 2005),

Türk Kanser AraĢtırma ve SavaĢ Kurumu BaĢkan Yardımcılığı (2005 - .. ),

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu BaĢkanlığı (2001- 2003), GünıĢığı Derneği

BaĢkanlığı (1999 - 2005) baĢta olmak üzere dernek ve vakıflarda uzun

süreli yönetim görevleri aldı.

Bilimsel Dergi Editörlükleri

1 Ocak 1980 yılında Dr. Esat Yılgör ve Dr. Burhan Topal ile KATKI,

PEDĠATRĠ DERGĠSĠ'ni kurdum. Açtığı yol ve getirdiği bakıĢ açısı ile

Türkiye'de yepyeni geliĢmelere yol açan. Turk J Cancer Dergisinin

Editörlüğü yanında Türkiye'de yayınlanan 12 tıp dergisinin danıĢma kurulu

görevlerini yürüttüm ve yürütmekteyim.

Bilimsel Toplantı Organizasyonları

Türkiye Milli Pediatri Derneği Kongresi (1988), VII ve XIII Ulusal Kanser

Kongreleri (1987, 1999), Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi (1987,

2000) düzenlenmesinde kongre sekreteri veya kongre baĢkanı olarak,

ESO-Pediatric Oncology Course (1992) Lokal Organizasyon Kurulu

Sekreteri olarak görev yaptı. Yürüttüğü akademik görevler nedeni ile çok

sayıda kurs, panel, konferans ve seminerlerin organizasyonunu yaptı.

Bilimsel Çalışmalarının Özeti

Bilimsel çalıĢmaların özet tablosu 31 Ocak 2006 tarihi itibarı ile

verilmektedir.

A - ĠNGĠLĠZCE YAYINLAR VE ÇALIġMALAR Sayı

1 - SCI kapsamındaki dergilerde yayınlar 42

2 - Yurt içi dergilerde Ġngilizce yayınlar 27

3 - Uluslararası kongrelerde sözel bildiriler 26

4 - Uluslararası kongrelerde poster bildirileri 54

Toplam (adet) 149

B - ATIF SAYILARI Sayı

Atıf yapılan makale sayısı 31

Toplam atıf sayısı 132

C - TÜRKÇE YAYIN VE ÇALIġMALAR Sayı

1 - Kitaplar (telif, çeviri, bölüm yazarlığı)

a. Telif kitaplar 4

b. Çeviri kitaplar

c. Kitaplarda bölüm yazarlığı

d. Kitaplarda bölüm çevirmenliği

2 - AraĢtırma makaleleri ve orijinal vaka raporları 12

3 - Tümü ile yayınlanmıĢ kongre konuĢmaları

(''proceedings'') 15

4 - Eğitim amaçlı makaleler 34

5 - Ulusal kongrelerde sözel bildiriler 74

6 - Ulusal kongrelerde poster bildirileri 79

Toplam (adet) 243

D - DĠĞER BĠLĠMSEL FAALĠYETLER Sayı

1 - Konferanslar 79

2 - Panel konuĢmaları 77

3 - Bilimsel kongrelerde oturum baĢkanlıkları 36

4 - Halk eğitimi (konferans, dergi-gazete yazıları,

TV. konuĢmaları) 24

Toplam (adet) 216

ÖDÜLLER

Türk Kanser AraĢtırma ve SavaĢ Kurumu Genç AraĢtırıcı Ödülü (1985)

Adına Bilimsel Toplantı Düzenlenmesi (2005)

Febril Nötropeni Ödülü (2006)

Erhan GÜNDÜZErhan GÜNDÜZ

YORUMLAR
Reklamı Geç
arma özgür mobilya